Успешен старт на 2021 година за „Местна инициативна група Раковски“ с подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.084-S1 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

На 05.01.2021 г., кметът на Община Раковски  – Павел Гуджеров и Мария Гиева – Изпълнителен директор на „Местна инициативна група Раковски“, подписаха пореден договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.084 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 37 259,22 лв. се предоставя за реализирането на проект „Реконструкция и ремонт на градски стадион „Петър Парчевич“, кв. Секирово , гр. Раковски” на Община Раковски. В рамките на 36 месеца от подписването на договора ще бъдат извършени строително – ремонтни дейности с цел подобряване на спортната инфраструктура на стадиона:

  • Конструктивна част, включваща монтаж на стоманени навеси в северната и южната трибуна на стадиона;
  • Електро част, включваща монтаж на мълниезащитна инсталация с мълниеприемници с изпреварващо действие.

 

Реализирането на проектното предложение ще доведе до подобряване на достъпа на жителите на община Раковски до ремонтирана и благоустроена спортна инфраструктура, ще привлече спортуващи от всички възрасти и ще създаде възможност за организиране на спортни прояви и турнири.

 

Това е шестият подписан договор по процедурата като към момента са подписани договори с Община Раковски за облагородяване и озеленяване на паркове и градинки в град Раковски и с. Стряма, за благоустрояване на централен площад в с. Белозем и за внедряване на енергийно – ефективни мерки в читалище „Христо Ботев“ в с. Стряма на обща стойност 1 013 069,59 лв.