В периода 09.12.2019 – 19.12.2019 Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ организира серия от информационни и обучителни събития в населени места на територията на общините Брезово и Братя Даскалови

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

 

В периода 09.12.2019 – 19.12.2019 Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ организира серия от информационни и обучителни събития в населени места на територията на общините Брезово и Братя Даскалови. Информационната кампания включи провеждането на 8 информационни срещи и 8 обучения предназначени за представители на местни заинтересовани страни в това число представители на бизнес, неправителствения сектор и местните публични власти.

В рамките на информационните срещи бе представена информация, за напредъка по реализирането на Стратегията за Воденото от общностите местно развитие, както и какви мерки предстои да бъдат отворени през 2020 г.

Като част от информационната кампания бяха проведени и обучения целящи повишаване на капацитета на местната общност за разработване и управление на проектни предложение финансирани чрез МИГ Брезово, Братя Даскалови. Основни участници в обученията бяха представители на местни читалища, служители на администрацията на общините Брезово и Братя Даскалови, представители на местния бизнес. В рамките на обученията участниците получиха практически познания в областта на подготовка на проектни предложения по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие. бяха разгледани общите положения, свързани с изпълнението на проекта, промени и изменения в договорите, кореспонденция с управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони. Беше засегната и темата за избор на изпълнители – нормативна уредба, процедури, конфликт на интереси, като беше направена практическа демонстрация в ИСУН, свързана с избора на изпълнители. Също така лекторът наблегна на техническото и финансово отчитане на проектните дейности. Обърнато бе внимание и на подготовката на искане за плащане в ИСУН – авансово, междинно и окончателно, верификация на разходи, нередности и финансови корекции.

Местните инициативни групи (МИГ) са създадени, благодарение на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), който се прилага успешно на територията на целия Европейски съюз. Подходът ВОМР се прилага „отдолу – нагоре” като се създават местни групи за действие за територии от 10 000 до 150 000 жители. Те включват представители на заинтересованите страни от местната общност (общини, бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на максимална публичност, определят приоритетите за развитие на територията, която представляват и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие. В изпълнение на Стратегиите се изготвят проекти, които могат да бъдат финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ прилага подходът ЛИДЕР за втори програмен период, като към настоящия момент изпълнява Стратегия за водено от общностите местно развитие съгласно Споразумение № РД 50-138/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“