Веселин Делипетров: Превенцията на детската престъпност е сред приоритети на Община Раковски

Възпитателна мярка съгласно чл. 13, ал. 1, т.13 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, а именно настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) вече ще бъде приложена за 3 деца от община Раковски. Това съобщи секретарят на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към община Раковски Веселин Делипетров. От съществуването на общинската комисия през 2005 г. досега не е налагана тази крайна мярка и МКБППМН – община Раковски не е изпращала ученици в интернат. Тези училища са наследници на бившите ТВУ-та и към момента те са 6 на брой на територията на България, като 5 са за момчета и само 1 за момичета.

Това е най-тежката мярка , която може да се наложи, като това не е присъда , а възпитателна мярка и има за цел преди всичко да предпази самото дете , а не да го лиши от свобода, както и да бъде възпираща мярка за други деца с цел да се изкоренява чувството на безнаказаност в нашите подрастващи. Тази мярка се налага , когато са изчерпани всички други методи, които не са дали резултат , като работа с обществен възпитател, полагане на обществено – полезен труд, задължаване на малолетния /непълнолетния да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението или ако извършеното от непълнолетния е в сериозен разрез с морала и нормите в обществото и представлява сериозна опасност за имуществото, здравето или живота на гражданите. В община Раковски има деца с проблемно поведение преди всичко от Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ и от гетата.

„В непрекъсната комуникация сме с директорите на училищата , инспектор детска педагогическа стая, отдел закрила на детето и Центърът за обществена подкрепа /ЦОП/ , за да установим онези деца , които не са обхванати от училищата и с действията си представляват реална опасност за населението. Конкретно за град Раковски такива стряскащи случаи няма , но в селата от общината не е така. Ние вече сме установили кои са тези деца и работим с тях. Тези деца са от с.Момино село и от с.Белозем и за тях трябва да се вземат радикални мерки. „- обясни Делипетров.

Относно тези деца са направени всички предхождащи дейности преди да се приложи най-тежката мярка , а именно настаняване в подобен тип заведения като възпитателно училище – интернат.

Местната комисия за борба с противообществените прояви/МКБПП/ е стартирала процедура по настаняването на 2 момичета и 1 момче във възпитателно училище. Бягство от дома, дребни кражби, скитничество и просия и уронване авторитета на лицата , които се грижат за тях са техните провинения, важно е да се отбележи, че при тях се наблюдава рецидив. Процедурата за настаняване във ВУИ е следната: МКБППМН прави предложение до Районен съд в областния център Пловдив, където се образува наказателно дело при закрити врати и съдът взема решение дали да уважи предложението на комисията .

„Именно тук е моята роля като секретар на МКБППМН към общината да обясня и да докажа на съдията и прокурора, че малолетният или непълнолетният ясно осъзнава това , което върши. За нас не е самоцел да вкараме повече деца в тези възпитателни заведения, но това е нужно за да не допуснем изграждането на чувство за неприкосновеност у същите, както и в останалите деца на общината – категоричен е секретарят на общинската комисия.

„В последните 3 месеца започнахме да прилагаме и полагането на обществено- полезен труд – чл. 13, т. 10 от ЗБППМН . В с.Чалъкови имаше случай на деца , които бяха нанесли щети на училищната собственост. Виновниците възстановиха вредите със свои средства и труд, като почистиха училищния двор . Хубавото е , че всичко това стана пред очите на съучениците им. След този случай няма постъпили сигнали за подобни действия от директора на училището Ангел Шиков, което показва , че реален ефект има.“- добави Веселин Делипетров.