ВИДЕОКЛИП ЗА ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО УСЛУГИ, КОИТО СА НА ДОСТЪПНА ЦЕНА, УСТОЙЧИВИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС – ОБЩИНА РАКОВСКИ“

МИГ Раковски финансира проект „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес – Община Раковски“, на стойност 391 000 лв. чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ чрез подхода ВОМР /Водено от общностите местно развитие/.

Проектът предвижда подобряване качеството на живот и достъпа до интегрирани услуги за социално включване на възрастни в риск – хора с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване, чрез предоставяне в семейна среда на услугата „Домашен санитар“, но също така и на психологически, социални и здравни услуги, съобразени с индивидуалните потребности на целевата група. Очаква се да бъдат назначени 50 домашни санитари към вече съществуващия виртуален „Център за интегрирани услуги в домашна среда“.