ВИДЕОКЛИП ЗА ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ КАТО РОМИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ“

МИГ Раковски финансира проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите в община Раковски“ с бенефициент Община Раковски, на стойност 190 490,51 лв. по Стратегията за ВОМР чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Проектът включва предоставяне на здравни, социални и образователни услуги, които са насочени изцяло към деца от ромски общности и техните семейства на територията на община Раковски. Благодарение на успешното реализиране на проектните дейности, Местна инициативна група Раковски е включена в европейското издание с добри практики „Пътешествие на ЛИДЕР из селските райони на Европа – Национални мрежи на МИГ, разкриващи многообразието на прилагането на ЛИДЕР“ във връзка с 20-годишнината на Европейската Лидер Асоциация /ЕЛАРД/.