Внимание Работодатели

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“- РАКОВСКИ  ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ПО КОМПОНЕНТ 2 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Днес, 14.04.2016 г., Дирекция „Бюро по труда” – гр. Раковски

уведомява работодателите, че стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Компонент 2 (с изключение на наемане на безработни лица за работа в аварийни групи за неотложни действия по предотвратяване и/или преодоляване на последствията от аварии и природни бедствия) по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.

Работодателите могат да кандидатстват за финансиране на работни места по Компонент 2 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет, в размер на 4530.30 лв.

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. Повишава се пригодността за заетост на лицата, чрез организиране и провеждане на въвеждащо обучение и при необходимост обучение на работното място от работодателите, наели безработните лица.

В Компонент 2 по Програмата могат да се включат работодатели от публичния сектор – държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ съгласно Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – гр.Раковски, бул „Г.С.Раковски”№108А тел.031514693

Краен срок за приемане на документи –  25.04.2016 г.

Област за прикачени файлове