Започна кандидатстването за помощи за отопление

Започна приемът на заявления за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2024/2025 т. Кандидатстването става на място в дирекция „Социално подпомагане“ и на електронната поща на институцията.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2024 г. до 31 март 2025 г. Размерът на сумата се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика съобразно промените в цените на електроенергията за битови потребители.

Право на тази финансова подкрепа имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението декларация, е по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление.

За да получат помощ за отопление, безработните лица в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ най-малко 3 месеца преди месеца на подаване на заявлението декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.

Целевата помощ за отопление се отпуска, ако лицата или семействата отговарят на няколко допълнителни условия. Те не трябва да осъществяват дейност като еднолични търговци и да имат участие в капитала на търговско дружество.

В срок до 20 дни от подаването на заявлението декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад, а в 7-дневен срок от изготвянето му директорът на ДСП или упълномощено от него лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на помощта.

Целевата помощ е за отопление с топлоенергия, електроенергия, природен газ и твърдо гориво.