ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ

Преди няколко дни, комисията за борба с противообществените прояви към община Раковски проведе изнесено заседание по възпитателно дело №8 в село Белозем. Присъстваха председателят на отдел Закрила на детето град Раковски, кметът на село Белозем Иван Тачев и редовните членове на комисията.

След разговора с провинилите се деца и техните родители за изясняване на ситуацията, бяха наложени съответни наказания на проявилите се младежи.
На родителите беше обърнато сериозно внимание за поемане на по-сериозни ангажименти във връзка с контрола на децата!