Последни новини

август 2018


„Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане за домашен социален патронаж – Община Раковски“, съвместно с фонд „Социална закрила“

Заповед – откриване ПОКАНА, изх. № Техн. спецификация Техническо предложение – Приложение 1 Ценово предложение – Приложение 2


Информационна среща

Сдружение „Местна инициативна група – Раковски“ организира информационна среща за представяне на процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване №…


ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”

ОБЯВА Сдружение „Местна Инициативна Група – Раковски“ кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР мярка МПО1/ИП5: Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително…