юни 2023


Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.156 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ ОБЯВЯВА Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.156 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията…Местна инициативна група Раковски организира работна среща за популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР за програмен период 2021 – 2027 г.

  Местна инициативна група Раковски организира работна среща за представители на неправителствения сектор от територията на община Раковски на 16.06.2023 г. в сградата на НЧ…


Местна инициативна група Раковски организира работна среща за популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР за програмен период 2021 – 2027 г.

Местна инициативна група Раковски организира работна среща за представители на културния сектор от територията на община Раковски на 15.06.2023 г. в заседателната зала на Община…


Местна инициативна група Раковски организира работна среща за популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР за програмен период 2021 – 2027 г.

Местна инициативна група Раковски организира работна среща за представители на публичния сектор от територията на община Раковски на 14.06.2023 г. в заседателната зала на Община…


Местна инициативна група Раковски организира информационна среща за популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР за програмен период 2021 – 2027 г.

    Местна инициативна група Раковски организира информационна среща за местни лидери от територията на община Раковски на 05.06.2023 г. в пенсионерския клуб в с….