юли 2023

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ ОБЯВЯВА Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.156 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

I. Наименование на мярката Мярка 6.4 – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група…


Анкета за проучване на мнението на жителите от територията на Община Раковски относно изпълнението на стратегии за местно развитие за програмни периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. и ползите за развитие на територията на „Местна инициативна група – Раковски”, както и изготвянето на стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за периода 2023-2027 г.

Анкета за проучване на мнението на жителите от територията на Община Раковски относно изпълнението на стратегии за местно развитие за програмни периоди 2007 – 2013…