Последни новини

Новини

Приключи изпълнението на транснационалния проект „Кажи сирене! Балканско сирене“

Приключи изпълнението на транснационалния проект „Кажи сирене! Балканско сирене“ Екипът на „Местна инициативна група Раковски“ приключи изпълнението на проект „Кажи сирене! Балканско сирене“, съгласно подписан…
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ ОБЯВЯВА Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.629 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“Подписан договор по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местна развитие на „Местна инициативна група Раковски“

    Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Борислав Чепишев – управител на „Фотостудио Спектър“ ООД подписаха…