Последни новини

Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Относно: Осигуряване на допълнително финансиране по подхода Водено от общностите местно развитие чрез промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на…


„Местна инициативна група Раковски“ подписа договор с УО на ПРСР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.355 за подбор на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020

На 02.04.2021 г. Председателят на УС на МИГ Раковски – Павел Гуджеров и Ръководителят на УО на ПРСР – доц. д-р Янко Иванов подписаха Административен…„Местна инициативна група Раковски“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.033-S1 „МИГ Раковски 4.2 Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“

На 07.04.2021 г. председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Гено Делгянски – управител на „КОНПАКС“ ЕООД, подписаха…


Извънредно от Раковски!!!

В деня на вота, и на връх католическия Великден, кандидатът на ГЕРБ ще се откаже от католицизма и ще приеме будизма. Ку-ку бенд ще свирят…


ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

През месец септември 2020 г. Националната агенция „Еразъм+“ в България съобщи, че проект YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers /сътрудничество…


Финансиране на новоизградена училищна сграда към ОУ „Христо Ботев“ на стойност половин милион лева

На 06.02.2020г.към Министерството на образованието е входирано писмо от Община Раковски относно: Отпускане на държавна помощ – необходим финансов ресурс за изграждане на училищна сграда,…


Успешен старт на 2021 година за „Местна инициативна група Раковски“ с подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.084-S1 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

На 05.01.2021 г., кметът на Община Раковски  – Павел Гуджеров и Мария Гиева – Изпълнителен директор на „Местна инициативна група Раковски“, подписаха пореден договор за…


Съветниците от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Раковски дариха десет лаптопа на възпитаници на училищата в Община Раковски

Десет лаптопа, които ще се ползват за възпитаници на училищата в Община Раковски, бяха дарени в навечерието на най-светлия празник, Рождество Христово! Десет ученолюбиви деца,…


Отчет за подписани договори през 2020 г. по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

През 2020 г. „Местна инициативна група Раковски“ подписа шест договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване,…