Последни новини

Новини

„Местна инициативна група Раковски“ подписа шести договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.034-S1 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На 10.11.2020 г. Изпълнителният директор на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Мария Гиева и Петър Нихтянов – Председател на Народно читалище „Христо Ботев –…СДРУЖЕНИЕ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ С ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДМЯРКА 7,2 ОТ СВОМР

  Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.   Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ получава одобрение на процедура…


Подписан е договор по проект за „Нов център за социално включване и развитие, социална рехабилитация и интеграция в общността“ по Стратегията на МИГ Раковски

  На 14.10.2020 г. Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Тресия Путиядат – Председател на Девическо монашеско…


Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ подписа своя първи договор по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за „Закупуване на оборудване за кравеферма“

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.   На 01.10.2020 г., Председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Брезово, Братя…


О Б Я В А За прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г. Приложение към Решение от 11/26.08.2020 г. на УС на СНЦ „МИГ Брезово, Братя…„Местна инициативна група Раковски“ подписа пети договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.034-S1 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На 02.09.2020 г. председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Иван Лесов – Председател на НЧ „Св. Св….


„Местна инициативна група Раковски“ с четвърти договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.034-S1 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На 31.08.2020 г., в деня на 127 годишнината от обявяването на с. Стряма за селище с Указ № 168 от 31.08.1893 г. на Народното събрание…


ПРОЕКТ Аз съм активен младеж в Община Раковски! #ГражданскиОбразован Договор № 25-00-84/13.12.2019г. за Проект № НПМ-023-П2-ТО4/2019

Проект „Аз съм активен младеж в Община Раковски! #ГражданскиОбразован“  реализира дейности насочени към развитие на ключови умения и компетенции на млади хора на възраст 15-29 години….