Държавата ще плаща за рампи и асансьори за инвалиди в блоковете и за преустройството на коли за хора с увреждания

Държавата ще финансира поставянето на рампи, подемни платформи и асансьори за хора с увреждания, както и преустройството на личните им автомобили по нова програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Тя все още е проект на социалното министерство, публикуван за едномесечно обществено обсъждане на 28 юни, който предстои да бъде гласуван от Министерския съвет в началото на август.

По нея ще може да се кандидатства с проекти от цялата страна.

Има два компонента – „Достъпна жилищна среда“ и „Лична мобилност“, като човек може да кандидатства и за двете в рамките на 1 г., но поотделно, с две заявления.

Достъпна жилищна среда

По този компонент може да кандидатства собственик на жилищна сграда с увреждане или в чието семейство има човек с увреждане, което живее в същата сграда, както и юридическо лице – сдружение, учредено по Закона за управление на етажната собственост, когато собственик на жилище в сградата е с увреждане или в чието семейство има такъв човек с постоянен адрес в същата кооперация, става ясно от програмата.

Предвидени са пари за изграждане/поставяне на съоръжения за преодоляване на различни нива в жилищните сгради, в т.ч. рампи, подемни платформи и асансьори.

На проект се отпускат между 12 000 и 100 000 лева с ДДС. Точната стойност се определя въз основа на количествено-стойностна сметка (КСС) за предвидените по одобрения инвестиционен проект дейности.

Всички документи и формуляри за кандидатстване ще се публикуват на сайта на социалното министерство. Там ще има и обява, в която ще са указани сроковете и мястото, където се подават проектите.

Критериите за оценка на допуснатите проектни са: брой хора с увреждания с постоянен адрес в жилищната сграда – до 9 точки; пълнота на представените документи – до 6 т.; обхват на проектното предложение (рампа и/или подемна платформа, и/или асансьор) – до 3 т.

Оценката ще прави 5-членна експертна комисия, назначена от социалния министър или оправомощено от него лице. Одобрените ще бъде уведомени писмено в 7-дневен срок, на сайта на МТСП ще има и списък с всички одобрени проекти. В едномесечен срок се сключва договор за финансиране. След проверка бенефициентът избира изпълнител – строителна фирма.

Лична мобилност

По този втори компонент от програмата „може да кандидатстват хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долни и горни крайници, въз основа на медицинска експертиза“, пише дословно в текста ѝ.

Финансовата рамка на проектните предложения е до 8 000 лева с ДДС на проект. Точната сума се определя въз основа на необходимите изменения в конструкцията на автомобила.

Информацията за необходимите документи, сроковете и образците на формулярите ще бъдат налични на сайта на МТСП. Там трябва да се качи и обява, в която да фигурират всички важни срокове.

Критериите за оценка са: „човек с трайно увреждане с доказан дефицит на долни и горни крайници, съгласно медицинска експертиза“ – максимални 9 точки; пълнота и коректност на представените документи – до 6 т.; обхват на проектното предложение – до 3 точки.

Предложенията оценява 5-членна експертна комисия, която класира допустимите предложения и ги предлага за финансиране до изчерпване на парите по програмата за съответната година. Тя може също да възложи извършване на експертна оценка от лицензиран оценител относно остойностяването на предложеното изменение в конструкцията.

Комисията представя протокола на социалния министър в 7-дневен срок, след което той го утвърждава със заповед и определя размера на финансирането на всяко предложение. Министърът може и да не одобри и да не разреши финансиране.

Одобрените кандидати се уведомяват в 7-дневен срок и на сайта на МТСП се публикува списъкът с одобрените и неодобрените предложения. След сключването на договора за финансиране бенефициентът сключва договор за преустройство на личния си автомобил.

Програмата предвижда и мониторинг, който трябва да осигури прозрачност и законосъобразност при разходването на публичните средства; насочване на неусвоени средства към проекти следващи по ред класирането; правилното разпределение, разходване и отчитане на средствата.