Държавен фонд Земеделие одобри проведената оценка от МИГ Раковски по процедура BG06RDNP001-19.174 „МИГ Раковски 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства“

 

 

Със Заповед № 03 – РД/1200 от 18.05.2020 г. на Изпълнителния директор на ДФЗ Васил Грудев е одобрена проведената процедура BG06RDNP001-19.174 „МИГ Раковски 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства“. Със заповедта са одобрени всички проектни предложения по процедурата, включително и резервните, като в извадката за контрол във връзка с чл.60, ал.1 от Наредба №22 от 14.12.2015 г. е разгледано и одобрено проектно предложение BG06RDNP001-19.174-0003 „Закупуване на земеделска техника за нуждите на земеделското стопанство на “АГРИНДО“ ЕООД“ на кандидата „АГРИНДО ЕООД. Общият размер на одобрените разходи е в размер на 126 388,68 лв., а на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 63 194,33 лв. Проектното предложение включва закупуването на нова и модерна земеделска техника за обработване на почвата и прибиране на реколтата за стопанството на „Агриндо“ ЕООД, като крайния резултат, очакван от реализацията на проекта е създаване на конкурентноспособно земеделско стопанство, което ползва модерни технологии и прилага високи стандарти за добри хигиенни и производствени практики. Предвидените дейности в проектното предложение допринасят за постигане на съответствие с хоризонталните политики на Европейския съюз, изпълнението на тези дейности ще доведе до постигане на икономическо развитие, опазване и подобряване на околната среда, осигуряване на постоянна заетост чрез създаване на едно ново работно място.