Държавен фонд Земеделие одобри проведената оценка от МИГ Раковски по втори прием на процедура BG06RDNP001-19.033 „МИГ Раковски 4.2 Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“

Със Заповед № 03 – РД/657 от 26.02.2020 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ Васил Грудев са одобрени всички проектни предложения по процедурата, като 1 проект е включен в резервен списък. В извадката за контрол във връзка с чл. 60, ал.1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. е разгледано и одобрено от Държавен фонд Земеделие проектно предложение BG06RDNP001-19.033-0004 „Модернизация на цех за преработка на плодове и зеленчуци в УПИ ІV – 1905, кв. 601 по ПУП на кв. „Ген. Николаев”, гр. Раковски, ул. „Михаил Добромиров” № 2А – ЕТАП 1“ на „КОНПАКС“ ЕООД. Общият размер на одобрените разходи е в размер на 199 108,97 лв. Идеята на проектното предложение е да бъде извършена реконструкция (преустройство) на административна сграда и да бъде закупена, инсталирана и пусната в експлоатация линия за производство на широка гама от плодови заливки и плодови кремове, които се използват като пълнежи или за декорация и овкусяване на сладкарски изделия. Кандидатът включва в проектното предложение нов метод и начин за решаване на местните проблеми и слабости на територията, като с реконструкцията на обслужваща административна сграда създава работеща лаборатория, а не ползва такава извън територията на МИГ Раковски. Предвижда се разкриването и на едно работно място.

Първият прием по процедура BG06RDNP001-19.033 „МИГ Раковски 4.2 Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ е одобрен със Заповед № 03 – РД/2101 на 18.06.2019 г., като към момента се очаква подписване на договор с одобрения бенефициент.