Допълнителен финансов ресурс за Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

Мария Гиева – изпълнителен директор на МИГ Раковски присъства на официална церемония в Министерството на земеделието, храните и горите, където министър проф. д-р Христо Бозуков връчи заповеди за увеличение на бюджета на Стратегиите за местно развитие. На събитието присъстваха представители на екипите на МИГ, както и ръководителят на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, заместник-министър Георги Събев.

Осигурените допълнителни средства са насочени както за подпомагане на местни бенефициенти, така и за текущи разходи и популяризиране на Стратегиите.

Допълнителното финансиране за местни проекти в размер на 799 000лв. се предвижда да се разпредели към стопанския, нестопанския и публичния сектор на територията на община Раковски с цел да се даде отговор на нуждите на отделните сектори и заинтересовани страни, което да осигури балансирано развитие на територията.

Разпределение на допълнителните 799 000 лв. по подмярка 19.2:

Наименование на мярката от СВОМР на

МИГ Раковски

Допълнителни средства

6.4

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

455 802,41

7.2

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

314 954,52

21

Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

28 243, 07

 

Общо:

799 000,00

Проф. Бозуков информира присъстващите, че предвиденият бюджет през следващия програмен период се очаква да бъде над 600 млн. лева. Средствата, предвидени за неговото финансиране, са в размер на 10% от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитието на селските райони, както и по 2% от бюджетите на програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“.
Министър Бозуков пожела на екипите на МИГ да продължават да разгръщат потенциална на регионите, в които работят, чрез инвестиции в местните икономики, за подобряване на условията на живот, състоянието на околната среда, социални и образователни дейности.