График за технически прегледи на земеделска техника

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Общинска администрация гр. Раковски уведомява всички собственици на земеделска техника, че в изпълнение на изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника /обн. ДВ., бр. 79 от 10 юли 1998 г., изм. ДВ. бр. 95 от 8 декември 2016 г./ ОД „Земеделие” ще извърши технически прегледи на зърнокомбайните, сламопресите и харманската техника за 2017 г., по приложения график.

Г Р А Ф И К

За извършване на ГТП на зърноприбиращата и зърноизвозващата земеделска техника по населени места за месец юни 2017 г.,от инспекторите в ГД „Аграрно развитие”

 

дата

 

Община

Населено място, фирма

Място на ГТП /контрола/

Време за провежда

не

 

Инспекто

ри

21.06.2017 г.

Раковски

Общината

По предварителна заявка за ГТП на тел.0879886141

Непреминали на ГТП 2017 г.

гл. инспектор Узунова

09.00 ч. -14.00 ч.

Узунова