Информация за издаване на абонаментни карти за безплатен пътнически превоз на деца във вътрешноградския транспорт в страната до 7 годишна възраст и до 14 годишна възраст

 

Във връзка с издаване на карти за безплатен пътнически превоз на децата във вътрешноградския транспорт в страната, на основание чл. 27 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с ПМС № 163/29.06.2015 г., посл. изм. и доп. бр. 1 от 02.01.2024 г.,

Общинска администрация  Раковски Ви уведомява следното:  

  1. Картата на деца до навършване на 7 години е персонална без снимка. Тя се издава срещу представено копие от акт за раждане или друг документ, удостоверяващ възрастта на детето, и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващ постоянния или настоящия адрес на родителя/настойника.

 

  1. Картата на деца от 7 до 14 навършени години е персонална със снимка. Тя се издава срещу представено копие от акт за раждане или друг документ, удостоверяващ възрастта на детето, и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващ постоянния или настоящия адрес на родителя/настойника.

 

  1. Картите по т. 2 и т. 3 се издават със срок на валидност една година от датата на издаването, а когато детето навършва съответната възраст през този период – до датата на навършване на годините. Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.

 

За издаване на картите, родител/настойник следва да подаде заявление при Общинска администрация – Раковски, ет. 1, ст. 1.

Лице за контакт: С. Гълева – 03151/4930.