Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

   Приложение № 2

                  към чл. 6

                                               (Доп. – ДВ, бр. 3 от 2006 г.,

                                              изм. и доп., бр. 3 от 2011 г.,

                                                          бр. 12 от 2016 г.,

                                                    в сила от 12.02.2016 г.,

                                                     изм., бр. 3 от 2018 г.,

                                                          бр. 31 от 2019 г.,

                                                    в сила от 12.04.2019 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 

 1. Информация за контакт с възложителя: Милко Богданов Гиев

 2. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. „БИЙОНИ 19“ЕООД

 3. Пълен пощенски адрес. с. Православ, община Братя Даскалови, област Стара Загора

 4. Телефон, факс и e-mail. GSM 0898 42 33 20 , e_mail: biyoni19eood@gmail.com

 5. Лице за контакти.: Милко Гиев

 6. Резюме на инвестиционното предложение: Площадка за временно съхранение на неопасни отпадъци образувани и събирани при спазване на ЗУО

 7. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; Площадката се намира в кв. Секирово, гр. Раковски в подземлен имот с идентификатор 62075.137.85, в същият имот има и сграда с идентификатор № 62075.137.85.1, която е обособена като офис.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;- не приложимо

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; – няма да има строителство

г) генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води; – временното съхранение на неопасни отпадъци образувани и събирани при спазване на ЗУО при изпълнение на договорни отношения с определен възложител.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; – няма да се извършват строителни дейности.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Имотът се намира в гр. Раковски Частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 2193 кв. м, стар номер 137085, парцел 137073,000703,000704-Произв. и складови дейности.

Прилагам скица на имота.3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Вид на отпадъка

Количество

(тон/год.)

 

Код

Наименование

1

2

3

 

1

02 01 10

Метални отпадъци

50 тона

 

2

12 01 01

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

1 тон

 

3

12 01 04

Прах и частици от цветни метали

5 тона

 

4

12 01 03

Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали

1 тон

 

5

12 01 02

Прах и частици от черни метали

2 тона

 

6

16 01 17

Черни метали

20 тона

 

7

16 01 18

Цветни метали

10 тона

 

8

16 01 06

Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности други опасни компоненти

350 тона

 

9

16 01 19

Пластмаси

1 тона

 

10

16 01 20

Стъкло

1 тон

 

11

16 01 22

Компоненти, неупоменати другаде

3 тона

 

12

16 01 99

Отпадъци, неупоменати другаде

10 тона

 

13

16 06 05

Други батерии и акумулатори

6 тона

 

14

16 08 01

Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро родий, паладий ,иридий или платина/ изключение на 160807/

5 тона

 

15

16 08 01

Отработени катализатори, съдържащи предходни метали и съединения на предходни метали, които не са упоменати другаде

5 тон

 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Няма да има промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

5. Входът и изходът на имота са съществуващи от към ул. Шишманско шосе.

6. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. – неприложимо

7. Предлагани методи за строителство – на входа на площадката ще се изгради електронен кантар както и депа за отделните видове неопасни отпадъци

8. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

9. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

10. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение. – прилагаме скица на имота

11. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. – неприложимо

12. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

13. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение – проектно предложение за изграждане на електронен кантар ведно всички свързани с това документи ..

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

 1. съществуващо и одобрено земеползване;

 2. мочурища, крайречни области, речни устия;

 3. крайбрежни зони и морска околна среда;

 4. планински и горски райони;

 5. защитени със закон територии;

 6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

 7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

 8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

 9. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

 10. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

 11. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

 12. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

 13. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

 14. Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

 15. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

 16. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

 17. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

 18. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

 19. Трансграничен характер на въздействието.

 20. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

 21. Обществен интерес към инвестиционното предложение.