„Местна инициативна група Раковски“ подписа договор с УО на ПРСР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.355 за подбор на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020

На 02.04.2021 г. Председателят на УС на МИГ Раковски – Павел Гуджеров и Ръководителят на УО на ПРСР – доц. д-р Янко Иванов подписаха Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект „Кажи сирене! Балканско сирене“ на стойност 492 066,74 лева.

За реализиране на проектните дейности „Местна инициативна група Раковски“ ще си партнира с още три местни инициативни групи от България и четири инициативни групи и асоциации от Румъния. В рамките на 2 години се предвижда да бъдат реализирани следните дейности:

  • Изследване и събиране на данни за всяка територия – проучване и описване на сирената; Създаване на марката „Балканско сирене“ основано на традицонните предимства на балканските сирена съчетаващи както различни ползи за здравето на консуматорите, така и традиционните техники на производство и качество на произвежданите продукти.

  • Изготвяне на маркетингова стратегия за промотиране на марката „Балканско сирене“;

  • Маркетинг и дейности по промотиране; Изграждане на мрежа за партньорство чрез позициониране на марката и създадения „път на балканското сирене“ и участие в различни мероприятия, конференции и фестивали.

  • Създаване и поддръжка на уеб сайт по проекта, в който да бъдат отразени бъдещи и настоящи местни дейности на партньорите по проекта;

  • Провеждане на фестивали и партньорски срещи;

  • Издаване на двуезичен печатен материал, включващ събраната информация от всички партньори;

  • Заснемане на видеофилм и издаване на книжка с рецепти;

Това е втори проект за сътрудничество за „Местна инициативна група Раковски“, припомняме, че на 09.07.2020 г. бе подписан договор за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество „Териториален маркетинг и промотиране на селските райони“ на стойност 48 629 лева, чието изпълнение следва да приключи през август 2021 г.