„Местна инициативна група Раковски“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.033-S1 „МИГ Раковски 4.2 Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“

На 07.04.2021 г. председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Гено Делгянски – управител на „КОНПАКС“ ЕООД, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 199 880 лв. се предоставя за реализирането на проект „Модернизация на цех за преработка на плодове и зеленчуци в УПИ ІV – 1905, кв. 601 по ПУП на кв. „Ген. Николаев”, гр. Раковски, ул. „Михаил Добромиров” № 2А“ на „КОНПАКС“ ЕООД по процедура BG06RDNP001-19.033-S1 „МИГ Раковски 4.2 Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“.

Реализирането на проектните дейности има за цел да модернизира част от производствения процес на конфитюри, мармалади и сладка и тяхното разфасоване в различни по вид опаковки и грамажи чрез закупуване и инсталиране на високотехнологично оборудване, състоящо се от няколко взаимосвързани модули. Оборудването ще даде възможност процесите, които към момента се извършват ръчно и отнемат по-дълго време да бъдат значително съкратени след тяхната автоматизация. Това от своя страна ще понижи производствената себестойност на крайните продукти, ще допринесе за по-добрата енергийна ефективност в предприятието и в резултат ще даде възможност за формиране на нови пазари и клиенти за „КОНПАКС“ ЕООД.

Това е вторият подписан договор по процедура BG06RDNP001-19.033 „МИГ Раковски 4.2 Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски като предстои разглеждането и на останалите одобрени кандидати по мярката.