„Местна инициативна група Раковски“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001 – 19.034 – S1 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На 19.02.2020 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и директорът на ОУ „Гео Милев“, село Белозем – Диана Генова, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 12 640, 80 лв. се предоставя за реализирането на проект „Алея на родолюбието“ на ОУ „Гео Милев“, с.Белозем, общ.Раковски по процедура BG06RDNP001 – 19.034 – S1 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“. Идеята на проектното предложение е създаване на алея на родолюбието с представяне на национални и местни личности, родолюбци, дали своя принос за историята на България и на село Белозем, като по този начин ще продължи съхраняването на националната и на родовата памет. Предвижда се алеята да бъде на тревна площ в двора на училището, като образите и кратък текст под тях да бъдат гравирани върху паметници от гранит. Избраните личности на национално ниво са Паисий Хилендарски, Христо Ботев, Васил Левски, Иван Вазов и Гео Милев (патрон на училището), а на местно – Никола Белчов, Пейо Кюркчията (ктитор на училището), герои от Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни, и отец Мариуш Полцин, който в продължение на 20 години е работил за развитието на културния живот в селото.

На тази знакова за българския народ дата екипът на МИГ Раковски пожелава успешен старт в реализирането на проектните дейности на будителите от ОУ „Гео Милев“ село Белозем!