„Местна инициативна група Раковски“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с „КОНПАКС“ ЕООД

На 27.03.2020 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Гено Делгянски – управител на „КОНПАКС“ ЕООД, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.033-S2 „МИГ Раковски 4.2 Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 199 108,97 лв. се предоставя за реализирането на проект „Модернизация на цех за преработка на плодове и зеленчуци в УПИ ІV – 1905, кв. 601 по ПУП на кв. „Ген. Николаев”, гр. Раковски, ул. „Михаил Добромиров” № 2А – ЕТАП 1“ „КОНПАКС“ ЕООД.

Идеята на проектното предложение е да бъде извършена реконструкция (преустройство) на административна сграда, като стойността на одобрените разходи за тази дейност е в размер на 111 908,97 лв. Вторият етап от проекта предвижда закупуване, инсталиране и пускане в експлоатация на линия за производство на широка гама от плодови заливки и плодови кремове, които се използват като пълнежи или за декорация и овкусяване на сладкарски изделия, като стойността на оборудването е в размер на 87 200 лв. Одобреният проект е част от стратегията за развитие на предприятието като стремежът е да се обезпечи производството с достатъчно адекватно технологично оборудване за съвременно производство. Предвиденото ново, съвременно, високопроизводително оборудване ще бъде изпълнено изцяло от неръждаеми материали и такива, разрешени за допир с хранителни продукти.

Това е вторият подписан договор по мерки от Програма за развитие на селските райони от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски, като в края на месец февруари бе подписан договор по мярка „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“.