„Местна инициативна група Раковски“ подписа пети договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.034-S1 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На 02.09.2020 г. председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Иван Лесов – Председател на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.034 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 15 986,32 лв. се предоставя за реализирането на проект „Закупуване на фолклорни носии от Тракийска етнографска област за ПФА „Слав Бойкин”“, включващ закупуването на 24 броя женски и 16 броя мъжки тракийски национални носии, 32 чифта цървули и 12 броя пафти за самодейците от ансамбъла.

Със закупуването на нови фолклорни носии от Тракийска етнографска област за Представителен фолклорен ансамбъл за народни песни и танци “Слав Бойкин“ и реализиране на проектните дейности, ще бъдат постигнати следните резултати:

  • запазване и развитие на народното песенно и музикално-танцово изкуство от всички фолклорни области на България;

  • съхранeние на фолклорното богатство, бит, култура и самочувствие на българския народ;

  • приобщаване към европейските културни ценности със своята уникалност, като част от европейската цивилизация.

Това е пети подписан договор по мярка 21 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“, по която са одобрени общо седем проектни предложения, а едно от тях поради липса на финансов ресурс е в списъка с резервни проектни предложения. Общият брой на подписаните договори по Стратегията на МИГ Раковски чрез Програмата за развитие на селските райони е 12.