„Местна инициативна група Раковски“ подписа втори договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.174-S1 „МИГ Раковски 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“

На 08.09.2021 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Иван Йовчев – земеделски производител, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 98 995 лв. се предоставя за реализирането на проект „Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството на Иван Атанасов Йовчев” по процедура BG06RDNP001-19.174-S1 „МИГ Раковски 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ и е в размер на 50 % от общите допустими разходи.

Проектното предложение предвижда закупуването на нова и модерна земеделска техника – трактор, челен товарач и балировачка за обработване на почвата, прибиране на реколтата и обслужване на кравефермата в стопанството на Иван Йовчев, като с реализиране на проектните дейности ще бъдат постигнати следните резултати:

– повишаване ефективността на производството;

– минимизиране на загубите;

– оптимизиране на разходите ;

– понижаване себестойността на произвежданата продукция;

Съвкупното действие на планираните положителни резултати ще доведе до постигане на основната цел на проекта: модернизиране на земеделското стопанство на кандидата и постигане на висока и устойчива конкурентоспособност. Въвеждането на новата, високопроизводителна селскостопанска техника в производствения процес ще допринесе за разрешаване на основния проблем в дейността на стопанството към момента – недостатъчна техника за отглеждане на животните.

Това е вторият подписан договор по процедура BG06RDNP001-19.174-S1 „МИГ Раковски 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски, като първият договор с одобрен бенефициент по мярката бе подписан на 05.06.2020 г. с „АГРИНДО“ ЕООД, чиято заявка за плащане бе одобрена и изплатена от ДФЗ през месец август тази година.