„Местна инициативна група Раковски“ с четвърти договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.034-S1 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На 31.08.2020 г., в деня на 127 годишнината от обявяването на с. Стряма за селище с Указ № 168 от 31.08.1893 г. на Народното събрание на Република България, председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Виолета Найденова – Председател на Сдружение училищно настоятелство „Будител“ при ОУ „Отец Паисий“ с. Стряма подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.034 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 5 438 лв. се предоставя за реализирането на проект „Популяризиране на културно – историческото наследство на територията на село Стряма и Община Раковски, чрез съхраняване и опазване на местната идентичност”, включващ следните дейности:

  • Проектиране и ушиване на 6 дамски и 6 мъжки тракийски детски носии, които ще бъдат носени от учениците от 5 – ти до 7 – ми клас при участието им във фестивали и събори за обработен и автентичен фолклор;

  • Проектиране и ушиване на училищно знаме за възстановка на събития с лика на Отец Паисий.

С реализирането на проектните дейности се цели пренасянето на културен опит, знания, умения и традиции между различните поколения, мотивирайки местната общност да участва и инициира съвместни дейности, свързани с опознаването, съживяването и популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти. Планираните дейности насърчават съвместното участие на различни социални и граждански групи и културни институции и осигуряват приемственост между поколенията с активното участие на младите хора.

Към момента са подписани четири договора по процедурата, като се очаква одобрение и подписване на договори и с останалите трима одобрени кандидати по мярката.