„Местна инициативна група Раковски“ с трети подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.174-S1 „МИГ Раковски 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“

На 18.10.2021 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Минчо Терзиев – управител на „Милкком България“ ЕООД, подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 72 650 лв. и се предоставя за реализирането на проект „Закупуване на земеделска техника за нуждите на животновъдно стопанство” по процедура BG06RDNP001-19.174-S1 „МИГ Раковски 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“, в размер на 50 % от общите допустими разходи.

Проектното предложение предвижда закупуването на нова и модерна земеделска техника – телескопичен товарач за стопанството на „Милкком България“ ЕООД, като с реализиране на проектните дейности ще бъдат постигнати следните резултати:

– модернизиран цикъл на производство;

– природосъобразно и автентично млечно говедовъдство;

– повишаване качеството на произвежданото мляко.

Планираните положителни резултати ще доведат до постигане на основната цел на проекта: модернизиране на земеделското стопанство, чрез въвеждане в експлоатация на нова земеделска техника, която ще удовлетвори потребностите свързани с отглеждането на животните и оптимизиране на производствените процеси вътре във фермата. По този начин, в рамките на стопанството ще се постигне висока производителност, сигурност и понижаване вероятността от възникване на грешки.

Това е третият подписан договор по процедура BG06RDNP001-19.174-S1 „МИГ Раковски 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.