МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАКОВСКИ С ВТОРА ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ПРСР

Със Заповед № 03 – РД/5063 от 18.12.2019 г. е одобрена процедура BG06RDNP001-19.034 „ МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“ от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ Васил Грудев.

Със заповедта са одобрени всички проектни предложения по процедурата, включително и резервните, като в извадката за контрол във връзка с чл.60, ал.1 от Наредба №22 от 14.12.2015 г. е разгледано и одобрено проектно предложение BG06RDNP001-19.034-0006 „Aлея на родолюбието“ на Основно училище „Гео Милев“, с.Белозем. Идеята на проектното предложение е създаване на алея на родолюбието с представяне на национални и местни личности, родолюбци, дали своя принос за историята на България и на село Белозем, като по този начин ще продължи съхраняването на националната и на родовата памет. Предвижда се алеята да бъде на тревна площ в двора на училището, като образите и кратък текст под тях да бъдат гравирани върху паметници от гранит. Избраните личности на национално ниво са Паисий Хилендарски, Христо Ботев, Васил Левски, Иван Вазов и Гео Милев (патрон на училището), а на местно – Никола Белчов, Пейо Кюркчията (ктитор на училището), герои от Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни, и отец Мариуш Полцин, който в продължение на 20 години е работил за развитието на културния живот в селото.

Припомняме, че това е втората одобрена процедура, проведена от МИГ Раковски през 2018 година след заповедта за одобрение на първи прием по процедура BG06RDNP001-19.033 „МИГ Раковски 4.2 Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“.