МИГ Раковски, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.022 „МИГ Раковски – МП02/ИП1 – Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

 

 

 

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет № 1: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ на ОП РЧР.

Целта на процедурата е социално-икономическата интеграция на най-маргинализираните групи от населението чрез подобряване достъпа до заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги и създаване на условия за преодоляване на негативни стереотипи.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОП РЧР за Водено от общностите местно развитие.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Раковски.
Дейностите, които ще получат подкрепа, са от направление „Подобряване достъпа до заетост“, „Подобряване достъпа до образование”, „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”, „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”.

Проектите трябва задължително да прилагат интегриран подход към нуждите на целевите групи. Това се изразява в съчетание на минимум две от горните направления дейности, като задължителен характер ще имат дейностите от направление III „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” и дейности от поне едно направление: I. „Подобряване достъпа до заетост“ или II „Подобряване достъпа до образование” – по избор на кандидатите. Дейностите от направление IV „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“ не са задължителни.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 195 000,00 лв.
Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.mig-rakovski.eu и https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и от там процедура BG05M9OP001-2.022 „МИГ Раковски – МП02/ИП1 – Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“.
Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване. Първи краен срок за представяне на предложения: 03.07.2018 г., 17:30 ч. Втори краен срок за представяне на проектни предложения /при неусвоен бюджет след първия прием/: 27.11.2018 г., 17:30 ч.
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.