МИГ Раковски с признание в европейско издание с добри практики

Сдружение „Местна инициативна група Раковски“ е сред трите МИГ от България, представени в европейското издание с добри практики „Пътешествие на ЛИДЕР из селските райони на Европа – Национални мрежи на МИГ, разкриващи многообразието на прилагането на ЛИДЕР“ във връзка с 20-годишнината на Европейската Лидер Асоциация /ЕЛАРД/. Членовете на ЕЛАРД представят своята дейност и описват какво представлява ЛИДЕР в техните страни. Публикацията „Пътешествие на ЛИДЕР“ се фокусира върху LEADER практики и емблематични проекти, избрани чрез подхода „отдолу нагоре“, сред които е и проекта на Община Раковски „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите в община Раковски“ на стойност 190 490,51 лв.

Проектът включва предоставяне на здравни, социални и образователни услуги, които са насочени към ромски деца и техните семейства на територията на община Раковски:

  1. Дейност 1 „Предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи“ и Дейност 2 „Подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие“

  2. Дейност 3 „Превенция на ранното отпадане от училище“

  3. Дейност 4 „Развитие на местните общности и преодоляване на негативни стереотипи“.

Описанието на проекта е на стр.13 от електронната публикация:

https://leaderconference2019.minhaterra.pt/rwst/files/I118-ELARDXBOOKLETXWEB.PDF