О Б Я В А За прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

Приложение към Решение от 11/26.08.2020 г. на УС на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“

О Б Я В А

За прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ

Процедура за подбор на проектни предложение:

BG06RDNP001-19.439 „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустими кандидати по настоящата процедура за предоставяне на БФП са:

  • Общините Брезово и Братя Даскалови за всички допустими дейности;

  • Юридически лица с нестопанска цел ( ЮЛНЦ ) със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови;

Когато кандидат по процедурата е клон на юридическо лице с нестопанска цел, юридическото лице, открил клона, следва да е със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Брезово, Братя Даскалови и да осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ Брезово, Братя Даскалови.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

1.Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

5.Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

3. Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

4. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост:

4.1. Общи разходи свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1,2 и 3.

4.2. Разходите за консултанти и консултации за икономическа устойчивост се състоят от попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по точки 1, 2 и 3.

Специфични допустими разходи:

Невъзстановимият данък добавена стойност е допустим разход.

1. При кандидати различни от община, в случай че ДДС е невъзстановим за кандидата, същият се включва към съответното бюджетно перо по проекта.

2. Разходите за ДДС не се заявяват в проектното предложение на кандидат – община. Финансирането на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 се урежда ежегодно в Закона за държавния бюджет и подзаконови нормативни актове.

Редът за изплащане на ДДС за кандидати общини се приема с постановление на Министерски съвет.

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 30.09.2020 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.30 часа на 01.12.2020 г.

Място на подаване на проектни предложения:

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът по процедурата е: 190 000, 00 лева.

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Максимален размер на допустимите разходи и БФП за конкретен проект:

190 000,00 лева (съответстващи на наличния финансов ресурс по подмярка 7.5. от СВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови)

Минимален размер на допустимите разходи и БФП за конкретен проект:

9 779,00 лева (левовата равностойност на 5 000 евро)

По настоящата процедура за предоставяне на БФП ще се прилага валутен курс 1,9558 лв. за 1 евро.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на:

  • По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е определен приложим режим на държавни/минимални помощи „НЕПОМОЩ“, ще се подкрепят само проекти за неикономически дейности, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

  • С оглед на приложимият по процедурата режим „НЕПОМОЩ“ безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи, установено въз основа на анализ „разходи-ползи“ (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ.

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА:

ОЦЕНКА

/ТОЧКИ/

Макс. бр. т.

1. Вид кандидат:

1.1. Проектът е на ЮЛНЦ или читалище:

20

1.2. Проектът е на община:

10

Членовете на Комисията за подбор на проектни предложения имащи право на глас, присъждат съответният брой точки според вида на конкретния кандидат.

Максимален брой точки по критерий 1:

20

2. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата равностойност на 20 000 евро:

10

Съответствието с посочения критерий се проверява на база представената информация в Секция 5. „Бюджет“ от електронния формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020.

Извършва се калкулации на размер на допустимите разходи заявени от кандидата на етап кандидатстване. По настоящата процедура за предоставяне на БФП се прилага обменният курс лев/евро 1,9558 лева за 1 евро. За да се присъдят точки по този критерий максималният размер на допустимите разходи следва да е по-малък или равен на 39 116,00 лева.

3. Дейностите по проекта се реализират в населени места извън общинските центрове:

10

Общинските центрове на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови са:

Гр. Брезово и с. Братя Даскалови.

Когато проекта се реализира в населени места различни от общинските центрове се присъждат 10 т. В противен случай се присъждат 0 т. по показател 3. Когато в един проект са включени дейности в няколко населени места (Примерно в общински център и населени места извън общинския център) се присъждат 10 т.

4. Проектът включва дейности за изграждане на туристически и еко пътеки:

20

Членовете на Комисията за подбор на проектни предложения имащи право на глас, присъждат съответният брой точки според вида на допустимите дейности включени в проектното предложение.

5. Проектът включва иновативни за територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови дейности: като инвестиции в разработването на софтуер и софтуерни приложения за популяризиране на туристическите обекти на територията на МИГ и др.

20

Членовете на Комисията за подбор на проектни предложения имащи право на глас, присъждат съответният брой точки според вида на допустимите дейности включени в проектното предложение.

6. Проектът се реализира на територията на повече от 1 населено място или ще се ползва от населението на повече от 1 населено място:

10

Членовете на Комисията за подбор на проектни предложения имащи право на глас, присъждат съответният брой точки в случай, че проектното предложение ще се реализира на:

  • територията на повече от 1 населено място или

  • ще се ползва от населението на повече от едно населено място. Кандидатите следва да представят обосновка по този критерий в Секция 11 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от електронния формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020.

7. Проектът ще се осъществява в район, в който е идентифицирано наличие на етнически малцинства:

10

В Приложение 5 към Документите за информация са представена официални статистически данни за етническия състав на населението по населени места от територията на МИГ. В случай, че дейностите по проекта се реализират в населено място с наличие на етноси различни от българския се присъждат 10 т. В противен случай се присъждат 0 т. по показател 4.

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:

100

В съответствие с Решение на Колективния върховен орган на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ прието с протокол на 27.04.2018 г. в случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подрежда в низходящ ред по критерии:

  1. Дейностите по проекта се реализират в населени места извън общинските центрове (критерий 3 от Критерии за оценка на проекти по подмярка 7.5. от СВОМР)“.

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап „Техническа и финансова оценка“ трябва да е равна или по-голяма от 10 т.

Критериите и методиката за „Техническа и финансова оценка“ са представени в Приложение № 2 към настоящите Условия за кандидатстване/Документи за информация.

9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лица за контакт: Боян Костадинов; Анна Троева; Маньо Манев, е-mail: migb_bd@abv.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път, чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.