ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ Благоустрояване и превенция ГР. РАКОВСКИ обявява свободно работно място за длъжността Счетоводител

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – ръководи, организира, контролира и отговаря за дейности по: финансово-счетоводна отчетност, касиер и личен състав в предприятието.

1.2. Кратко описание на длъжността – осъществява цялостната счетоводна отчетност на предприятието. Следи за спазването на финансовата дисциплина. Изготвя финансовите отчети на предприятието и всички необходими справки, извлечения, обосновки и др. Осъществява дейностите по направления: каса, ТРЗ, личен състав, деловодство, архивиране.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше, степен „Бакалавър” .

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – икономика, с финансово-счетоводна насоченост.

1.5.Професионален опит – минимум 3 г. стаж по специалността, с предимство ще бъдат кандидати с опит в бюджетно счетоводство.

1.6. Допълнителни изисквания – компютърна грамотност, познаване на нормативната база, касаеща бюджетната дейност и човешки ресурси.

 2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община Раковски, пл. “България“ № 1, всеки делничен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.30 часа, след завеждане на заявленията си на гише „Деловодство“ в „Център за информация и услуги на гражданите“, ет.1, стая № 8 в административната сграда на общината.

Лице за контакт: Петър Антонов, Директор в ОП „Благоустрояване и превенция“. Тел. за информация: 0899 105040.

4. Краен срок за подаване на документите – 13.04.2017 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Допускане по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в сградата на Община Раковски  гише „Деловодство“ в „Център за информация и услуги на гражданите“, ет.1, стая № 8 в административната сграда на общината.