Одобрена процедура и първи подписан договор по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местна развитие на „Местна инициативна група Раковски“

На 13.12.2021 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Георги Панин – управител на „Автоцентър Милко и син“ ЕООД подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 53 750 лв. се предоставя за реализирането на проект „Закупуване на оборудване за автомивка на самообслужване” по процедура BG06RDNP001-19.156-S1 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и е в размер на 50 % от общите допустими разходи, а общата стойност на проекта е 107 500 лв.

„АВТОЦЕНТЪР МИЛКО И СИН“ ЕООД работи в сферата на техническото обслужване и ремонти на автомобили. Кандидатът е решил да надгради дейността си като закупи оборудване за автомивка, включващо:

  • Струйна, четири постова машина за измиване на автомобили със системи за обработка на вода (омекотяване и деминерализиране) и автоматична система против замръзване при ниски температури. Машината ще работи на самообслужване и ще предоставя избор от 5 програми за измиване на автомобилите

  • Двупостова прахосмукачка с мощност 3Kw 400V/50 Hz, с производителност на турбината 100 кубични метра на час при 280 милибара вакуум и съд за съхраняване на отпадъците.

Целите на проектното предложение са: постигане на балансиран икономически растеж, укрепване на конкурентоспособността, привлекателността и качеството на живот на територията на МИГ Раковски, тъй като се цели повишаване на конкурентоспособността на кандидата и предоставяне на по-качествени услуги за населението от територията.

Това е първи подписан договор по процедура BG06RDNP001-19.156-S1 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, като със Заповед №03-РД/3493 от 26.10.2021 г. на зам. Изпълнителния директор на ДФЗ Боряна Алексова е одобрена като законосъобразна цялата процедура, както и всички одобрени по процедурата проектни предложения, включително и тези, включени в списъка с резервни проектни предложения.