Отново гори цех в Екозавода в Шишманици

Пожарът е избухнал в същия цех, който горя в началото на юни към 2 часа тази нощ . Това е седмият пожар от откриването на завода за преработка на твърди битови отпадъци. Според служителите на РС ПБЗН размерите на огъня са по-малки от последния път. Към огнището пътува мобилна лаборатория на РОСВ -гр.Пловдив за измерване на качеството на въздуха в с.Шишманци и околните села.
Припомняме , че кмета на Раковски Павел Гуджеров сформира работна група в края на юли в 9 членен състав от служители на Общинска администрация и служители на РС ПБЗН, която извърши проверка и оглед на място в Завода за преработка на твърди битови отпадъци относно пожара възникнал на 2 юни.Проверката бе продължение на предприетите мерки и последващи действия още докато пожара не беше потушен напълно , за които Гуджеров се ангажира с обещание пред жителите на с.Шишманци за безкомпромисност към институциите и собствениците на цеха.
Проверени бяха всичките 8 сгради в имота, като са установени нарушени в 2 от тях.
Едната е масивна, едноетажна ,стоманобетонна и промишлена сграда с площ от 43429 м2.Тази сграда горя в периода 02.06.2017 год. ÷ 10.06.2017 год. Към момента на пожара е била пълна с пластмасови опаковки и е разположена на територията на Екозавода. При проверката на комисията отново е била претъпкана с полиетиленови и ПВЦ отпадъци.
Другата масивна едноетажна стоманобетонна, промишлена сграда с площ от 24506 м2 не е горяла по време на пожара , но проверката на работната група е констатирала, че е пълна с PVC бутилки с обем достигаш до 6-8 м височина.
Експертната комисия е установила , че сградите се ползват не по предназначение, без проекти и/или разрешителни от Община Раковски или други инстанции.
Останалите сгради изглеждат неизползваеми към момента на проверката.
За описаните сгради има съставени актове за установяване на административни нарушения съответно на фирма „КМД” ЕООД, фирма „Мишовски” ЕООД, фирма „Хосмел” ЕООД, съгласно които са нарушени изискванията за безопасност за пожар и не са отстранени предписанията.
Издадено е решение от Община Раковски всички отпадъци да са от сепарираща инсталация съгласно писмен договор.
Междувременно зам.министърът на екоминистерството Красимир Живков изпрати отговор на сигнала на кмета на Община Раковски Павел Гуджеров с молба за проверка и последващи действия след пожара. В писмото се казва, че след потушаването на пожара в периода 13-17.07.2017год. е извършена съвместна проверка по документи и на място от експерти на МОСВ и на РИОСВ. От МОСВ съобщават още , че РИОСВ- Пловдив ще предприеме действия по прекратяването на дейността на „Мишовски“ ЕООД за премахване от площадката на наличните отпадъци и предаването им на лица притежаващи съответните документи по ЗУО.
В заключение зам.министър Живков посочва, че“ РИОСВ ще осъществява контрол на обектите разположени на територията на бившия Стоманолеярен завод- Раковски и приконстатирано нарушение на изискванията на екологичното законодателство ще бъдат предприети необходимите административно наказателни мерки“.
Проверката е констатирала само документални нарушения на „Мишовски“ ЕООД- фирмата , която стопанисва площадката за събиране и съхранение на отпадъци, където възникна пожарът. Установено е , че за периода от септември 2016г. до май 2017г. не е водена отчетност по надлежния ред, затова директорът на РИОСВ Пловдив е издал наказателно постановление за имуществена санкция от 4000 лв. Предвид, че „Мишовски“ЕООД не са уведомили РИОСВ за възникването на пожара е издадено второ наказателно постановление в размер с наложена санкция от 4000 лв.
Кметът Гуджеров призовава ресорните държавни институции в това число и РДНСК и РИОСВ и да предприемат законови мерки относно рецидива на пожара.