Първа изплатена финансова помощ по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Раковски“

Една година след подписване на тристранен административен договор за реализиране на проект „Закупуване на земеделска техника за нуждите на земеделското стопанство на „АГРИНДО“ ЕООД по процедура BG06RDNP001-19.174-S1 „МИГ Раковски 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ беше одобрена и изплатена безвъзмездната финансова помощ в размер на 63 194,33 лв. от ДФ „Земеделие“.

Проектното предложение е реализирано по мярка 4.1 от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Изпълнени са всички заложени в договора дейности:

  • Закупуване на нова и модерна земеделска техника за обработване на почвата и прибиране на реколтата за стопанството на „Агриндо“ ЕООД – Kubota M7173

  • Подготовка и изпълнение на бизнес план.

Крайният резултат от реализацията на проекта е създаване на конкурентноспособно земеделско стопанство, което ползва модерни технологии и прилага високи стандарти за добри хигиенни и производствени практики.

Това е първото проектно предложение с одобрена и изплатена безвъзмездна финансова помощ от включените в Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски мерки от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., като са одобрени и изплатени всички заявени средства, без финансова корекция.

Екипът и Управителният съвет на МИГ Раковски пожелават на „АГРИНДО“ ЕООД дългогодишно и безаварийно използване на земеделската техника и пожелават още повече успешно реализирани и изплатени проекти през настоящата година.