„Подготовка и разработване на проекти по мерките от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“

Водено от общностите местно развитие с подкрепата на

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Сдружение „Местна инициативна група Раковски“

Във връзка с предстоящи приеми на проекти в изпълнение на

Стратегия за Водено от общностите местно развитие

МИГ Раковски Ви кани да вземете участие в обучение на тема:

Подготовка и разработване на проекти по мерките от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“.

Подходящи участници в обучението са:

обучителни организации; социални партньори; неправителствени организации, доставчици на социални и здравни услуги; работодатели; община Раковски; организации, предоставящи посреднически услуги; обучителни организации; центрове за информация и професионално ориентиране; читалища; неправителствени организации; социални предприятия и кооперации за хора с увреждания; регистрирани поделения на вероизповеданията, социални предприятия; специализирани предприятия.

Целта на обучението е да се повиши капацитета на местната общност за подготовка на проекти по мерките от ОП РЧР към СВОМР на МИГ Раковски.

Лектор на обученито: Ренета Венева, психолог и обучител с десетгодишен опит в проектен мениджмънт (подготовка и реализация на проекти) – международни, европейски, национални и регионални.

Включени са кафе-паузи, обучителни материали и сертификати.

Дати и час на провеждане: 04 – 05.12.2017 г. от 9:30 ч.

Място на провеждане: гр. Раковски, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“, Заседателна зала

Участие може да заявите:

  • по e-mail: mig.rakovski@gmail.com
  • във facebook: https://www.facebook.com/mig.rakovski
  • по телефон: 0884 34 64 10