Подписан договор по процедура № BG06RDNP001-19.629 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

 

 

 

Подписан договор по процедура № BG06RDNP001-19.629 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

На 17.04.2023 г., кметът на Община Раковски – Павел Гуджеров и Мария Гиева – Изпълнителен директор на „Местна инициативна група Раковски“, подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.629 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 123 065.00 лв. се предоставя за реализирането на проект „Изграждане на детски площадки за игра на открито–общ.Раковски:1-УПИ IV-288,общ.Парк от кв.505 по ПУП на гр.Раковски,кв.Парчевич,2-УПИ XIX озеленяване между кв.27 и кв.26 по ПУП на с.Стряма,общ.Раковски,3-УПИ I–парк от кв.7 по ПУП на с.Чалъкови,общ.Раковски,4-УПИ I 972,1618-зеленина от кв.99 по ПУП на с. Белозем, общ. Раковски и 5-УПИ III 2709–зеленина от кв.27 по ПУП на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево” на Община Раковски.

Предвижда се изграждането на пет броя детски площадки за игра на открито на територията на община Раковски за срок от 36 месеца – две в град Раковски и по една в селата Белозем, Чалъкови и Стряма. Ще бъдат извършени строително-монтажни дейности за подготовка и изграждане на площадки с ударопоглъщаща настилка, а след оформянето на пътеки и бордюри ще бъдат доставени и множество детски съоръжения, подходящи за различни възрастови групи.

С изпълнението на проектните дейности ще бъде постигната основната цел на проектното предложение: Подобряване условията и качеството на живот на територията на община Раковски, посредством развитие на спортната инфраструктура в градска среда и околните населени места.