Подписан договор по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.034-S2 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На 15.08.2023 г., между „Местна инициативна група Раковски“ и Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност Училищно настоятелство „Обединение“ бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на втори срок на прием по процедура BG06RDNP001-19.034 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 29 895.00 лв. (100 % от общите допустими разходи) се предоставя за реализирането на проект „Андрея Kанова – първият капуцин мисионер и епископ в България“, включващ превод от немски и италиански език на български език и издаване на книга, посветена на живота и делото на епископ Канова, който пристига начело на група мисионери в България през 1841 г. и веднага се заема със задачата да укрепи вярата сред местното население. След провъзгласяването му за епископ, Канова си спечелва пред местните турски власти голяма почит и уважение. Основоположник е на католическото просветно дело в епархията. Книгата съдържа исторически бележки свързани с разпространението на католицизма в селата около град Пловдив и коментари по докладите на епископ Канова, които са на немски език, а самите доклади до Конгрегацията за разпространение на вярата във Ватикана са на италиански език. Докладите съдържат ценна информация за живота и бита на населението от селата, а сега квартали на гр. Раковски – Генерал Николаево, Секирово и Парчевич, както и за село Белозем.

Като носител на историческата памет, издаването на книгата ще стане част от нематериалното културно наследство с висока културна и обществена значимост за жителите на община Раковски.