Подписан договор с Община Раковски по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.084-S1 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

 

 

 

На 26.06.2020 г. Павел Гуджеров – кмет на Община Раковски и Мария Гиева – изпълнителен директор на МИГ Раковски подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощта по процедура BG06RDNP001-19.084-S1 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.

Проектът „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в УПИ XIX – 568, зеленина кв.588 по ПУП на гр. Раковски“ е с одобрен размер на безвъзмездна финансова помощ 141 573,74 лв., като финансирането е 100 % от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски. Проектът предвижда обновяване на площи за широко обществено ползване в град Раковски. Обект на проекта е паркът в кв.588 в кв. Генерал Николаево, който има важно функционално значение за обществения, социалния и културно-историческия живот на града. Предвижда се да се обнови и разшири алейната мрежа, осветителните тела и съществуващата декоративна растителност. Ще се монтират нови детски съоръжения, маси за тенис и маси за шах.