ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Водено от общностите местно развитие с подкрепата на

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони“

Сдружение „Местна инициативна група Раковски“

Във връзка с предстоящи приеми на проекти в изпълнение на

Стратегия за Водено от общностите местно развитие

МИГ Раковски Ви кани да вземете участие в обучение на тема:

Подготовка и разработване на проекти по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” и 21 „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“ от ПРСР 2014 – 2020

Подходящи участници в обучението са:

Юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ

Община Раковски

Училища и други учебни заведения

Местни поделения на вероизповеданията

Музеи, читалища и други юридически лица, с дейност в сферата на културата

ЗП и земеделски стопани

Кооперации, клонове на занаятчийски или други сдружения, работещи в областта на занаятите и местни традиции

Целта на обучението е да се повиши капацитета на местната общност за подготовка на проекти по мерки 7.2 и 21 от ПРСР 2014 – 2020 към СВОМР на МИГ Раковски.

Включени са кафе-паузи, обучителни материали и сертификати.

Дати и час на провеждане: 07 – 08.12.2017 г. от 9:30 ч.

Място на провеждане: гр. Раковски, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“, Заседателна зала

Участие може да заявите:

  • по e-mail: mig.rakovski@gmail.com
  • във facebook: https://www.facebook.com/mig.rakovski
  • по телефон: 0884 34 64 10