Покана за публично обсъждане на бюджетната прогноза

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ

п.к. 4150, пл. „България” № 1, тел. 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa@rakovski.bg

ПОКАНА

Кметът на Община Раковски на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси във връзка с чл.12, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски.

Кани жителите на Общината

 на 04 януари 2017 г./сряда/ от 10.00 ч. в заседателната зала на

 Общинска администрация – град Раковски стая №3 на втория етаж за публично обсъждане на проекта за 2017 г.

Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на

сайта на община Раковски http://www.rakovski.bg/

27.12.2016 г.                                                              Павел Гуджеров

                                                                                    Кмет на Община Раковски