ПОКАНА за участие в обучения в изпълнение на дейност „Обучение на местни лидери и заинтересовани страни“

ПОКАНА

за

участие в обучения в изпълнение на дейност „Обучение на местни лидери и заинтересовани страни

 

 

Сдружение „Местна инициативна група Раковски“ има удоволствието да ви покани на обучения за екип на МИГ и местни лидери в изпълнение на сключен административен договор РД № 50-47/15.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от ЕЗФРСР.

Обученията са в изпълнение на дейност „Обучение на местни лидери и заинтересовани страни“ и ще бъдат проведени по следния график:

  • Еднодневно обучение на тема „Какво постигнахме – добри практики за територията на МИГ Раковски от прилагане на многофондово финансиране“ ще се проведе на 09.08.2023 г. в заседателната зала в сградата на Община Раковски от 10:00 часа;

  • Еднодневно обучение на тема „Прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие през новия програмен период 2021 – 2027 г.“ ще се проведе на 08.09.2023 г. в обредната зала на Народно Читалище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Раковски от 10:00 ч.

За заявяване на участие, моля да се свържете с нас на следните телефони:

0895/283775 – Веселина Канева

0882/949349 – Мануела Белчева

 

Разчитаме на Вашата инициативност и присъствие!