През 2020 г. Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ планира прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

 

През 2020 г. Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ планира прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР по следните мерки

  • 4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, предназначена за инвестиции в неземеделски дейности. Мярката е с общ наличен бюджет от 1 110 000 лв. и интензитет на безвъзмездната финансова помощ до 75%;
  • 4. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура” Мярката е с общ наличен бюджет от 120 000 лв. и интензитет на безвъзмездната финансова помощ до 100%;
  • „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“. Мярката е с общ наличен бюджет от 45 700 лв. и интензитет на безвъзмездната финансова помощ до 100%;
  • 5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”. Мярката е с общ наличен бюджет от 190 000 лв. и интензитет на безвъзмездната финансова помощ до 100%;