Последни новини

През 2020 г. Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ планира прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

 

През 2020 г. Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ планира прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР по следните мерки

  • 4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, предназначена за инвестиции в неземеделски дейности. Мярката е с общ наличен бюджет от 1 110 000 лв. и интензитет на безвъзмездната финансова помощ до 75%;
  • 4. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура” Мярката е с общ наличен бюджет от 120 000 лв. и интензитет на безвъзмездната финансова помощ до 100%;
  • „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“. Мярката е с общ наличен бюджет от 45 700 лв. и интензитет на безвъзмездната финансова помощ до 100%;
  • 5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”. Мярката е с общ наличен бюджет от 190 000 лв. и интензитет на безвъзмездната финансова помощ до 100%;