Приключи изпълнението на проект за вътрешнотериториално сътрудничество „Популяризиране на културното наследство на териториите на МИГ Стралджа и МИГ Раковски“

 

 

Приключи изпълнението на проект за вътрешнотериториално сътрудничество „Популяризиране на културното наследство на териториите на МИГ Стралджа и МИГ Раковски“

Екипът на „Местна инициативна група Раковски“ приключи изпълнението на проект „Популяризиране на културното наследство на териториите на МИГ Стралджа и МИГ Раковски“, съгласно подписан административен договор № РД 50-79 от 11.05.2021 г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. В продължение на 24 месеца проектът се изпълняваше от „Местна инициативна група Стралджа 2016“ – водещ партньор по проекта и Сдружение „Местна инициативна група Раковски“. В изпълнение на проекта бяха реализирани следните дейности:

  • Проучване на съвместното фолклорно наследство на територията – бяха направени две проучвания от всяка една от териториите, включващи обширно представяне на местните обичаи и традиции, културни институции и културни празници, станали традиционни в календара на двете общини. В проучването на МИГ Раковски са включени както значими творчески личности, така и проекти, реализирани за популяризиране на фолклорното наследство.

  • Закупуване на оборудване за провеждане на ежегодни фолклорни фестивали – с цел постигане на устойчивост във времето е закупена мобилна сцена, осветление и озвучаване, които да бъдат използвани за организиране на ежегодни фолклорни фестивали. Мобилната сцена се състои от 24 елемента, включваща подиум с парапет и покрив, а закупеното оборудване за осветление и озвучаване допълва завършеното съоръжение за пълноценно провеждане на културни събития на открито.

  • Провеждане на два фолклорни фестивала – с цел популяризиране на фолклорното наследство на територията е проведен един фестивал на територията на МИГ Раковски – в град Раковски, на който самодейци от територията и гости от територията на МИГ Стралджа показаха богатството на тракийските народни песни и танци.

  • Публичност и информираност за популяризиране на проекта – направени са публикации в местни сайтове.

Екипът на МИГ Раковски изказва сърдечни благодарности на всички, взели участие в изпълнение на проектните дейности и се надява да продължи все така успешно да участва в национални и транснационални проекти за сътрудничество и през новия програмен период.