Проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.031-„МИГ Раковски-МПО2/ИП4 – Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост”

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-199/ 29.11.2016 г., МИГ-Раковски публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.031-„МИГ Раковски-МПО2/ИП4-Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост от ОП Развитие на човешките ресурси, включена в Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Раковски.

Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на документация по мярка МПО2/ИП4-Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост от СВОМР на МИГ-Раковски е от 16.07.2018 г. до 23.07.2018 г. , 17:00 часа.

Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на email: mig.rakovski@gmail.com или на адрес: гр. Раковски, пл. „България“ № 5. 

В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мярката.

Проект на документация по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.031-„МИГ Раковски-МПО2/ИП4-Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост: