Създадоха младежки клуб „Родолюбец“ в Раковски

Общинският Младежки клуб „Родолюбец“ е структура към Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – община Раковски.

Клубът ще развива дейност в няколко направления: благотворителна, спортна, образователна и превантивна чрез МКБППМН, Община Раковски, РУ на МВР –Раковски и училищата на територията на общината.

„Родолюбец“ ще създава условия за развитие и изява на творческите способности на подрастващите чрез разширяване на техните знания и приобщаване към науката, изкуството, културата и спорта, както и желание за оказване на подкрепа за подпомагане на най-нуждаещите се лица на територията на Община Раковски.

Основната мисия на младежката организация е да бъде мост между подрастващите в община Раковски и институциите, както на общинско, така и на областно и национално ниво. Това ще се осъществява, чрез провеждане на ежемесечни срещи по съответните населени места с подрастващите в общината и запитвания сред тях, с цел идентифициране на техните основни проблеми и потребности. Тези данни се обобщават и анализират, на тяхна база се подготвя предложение на младежката организация пред Общинското ръководство и Общински съвет. По този начин целта е подрастващите всяка година да участват в процеса на взимане на решения на общинско равнище и да осъществяват на практика младежкото включване в създаването на политиките и стратегиите засягащи ги.

„Основните ценности, на които се основаваме са свобода, толерантност, сътрудничество, уважение, отговорност. Те са основата, на която се изгражда дейността на общински младежки клуб „Родолюбец“.“- обясни зам. кметът и председател на МКБППМН Йовко Романов.

„Светът, който искаме да видим е свят, в който подрастващите са активна част от процесите на взимане на решения и създаване на политики на всички институционални нива. Нашата визия се основава на изграждането на образовани и мотивирани деца, които имат широки познания за проблемите и приоритетите в различни сфери на обществения живот в страната и по света. Това е постоянен процес, в който ние виждаме задължителното участие на институциите, гражданския сектор, както и всички деца от Община Раковски.“- заяви секретарят на МКБППМН Веселин Делипетров.