Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ планира приеми и през 2021 г.

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

През 2021 г. Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“

планира прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР по следните

мерки:

  • 7.4. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура” Мярката е с общ наличен бюджет от 120 000 лв. и интензитет на безвъзмездната финансова помощ до 100%;

  • 21. „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“. Мярката е с общ наличен бюджет от 45 700 лв. и интензитет на безвъзмездната финансова помощ до 100%;

Екипът на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ Ви желае весели празници!