СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ ОБЯВЯВА Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.174 „МИГ Раковски 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства“

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“

ОБЯВЯВА

Процедура чрез подбор на проектни предложения

BG06RDNP001-19.174 „МИГ Раковски 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства“

от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

I. Наименование на мярката

Мярка 4.1 МИГ – Раковски „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Раковски“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

II. Допустими кандидати,

За подпомагане могат да кандидатстват:

– Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:

Регистрирани ЗП в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители с минимален стандартен производствен обем на стопанството не по-малко от 8 000 евро.

Кандидатите, юридически лица следва да докажат приход от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ (не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури”). Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/.

– Групи/Организации на производители:

Кандидатите трябва да са признати като група/организация на производители, в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители или одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители”;

Инвестициите следва да са свързани с основната земеделска дейност на членовете на организацията, която е основна и за организацията;

III. Допустими дейности

Подкрепа се предоставя на цялата територия обхваната от МИГ Раковски, за материални и нематериални инвестиции в новосъздадени и съществуващи земеделските стопанства за покриване нуждите на същите, съобразени с техния капацитет, както следва:

– Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;

– Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“.

– Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;

– Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;

– Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;

– Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;

– Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;

– Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

– Инвестиции за производство на енергия от ВЕИ за нуждите на земеделските стопанства.

Допустими за финансова помощ по процедурата са следните разходи:

Материални инвестиции:

1. Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително такава използвана за опазване на околната среда.

2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с опазване на околната среда, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството, получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските дейности в стопанството, подобряване на енергийната ефективност.

3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.

4. Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността.

5. Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на Общността – за млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка 6.1.

6. Инвестиции за съоръжения и оборудване необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки.

7. Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи/.

8. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като например камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и др.

Нематериални инвестиции:

1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта – до 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;

2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

3. Закупуване на софтуер;

4. Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, като въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

IV. Период за прием на проектни предложения

Датата на обявяване на процедурата е 02.08.2019 г., 08:30 часа.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 02.09.2019 г., 15:30 часа.

Всяко проектно предложение, подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

V. Бюджет на приема

Размерът на общия публичен принос за изпълнение на мярката е 404 088 лв.

VI. Минимален и максимален размер на безвъзмедната финансова помощ за конкретен проект

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 15 000 лв.
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е
200 000 лв.

Финансова помощ

50% от общия размер на допустимите разходи, като може да се увеличава в следните случаи:

– За проекти представени от млади земеделски стопани – с 10%;

– За интегрирани проекти – с 10%;

– За проекти свързани със сливания на организации на производители – с 10%;

– За проекти за колективни инвестиции представени от 6 до 10 ЗП – с 10%;

– За проекти за колективни инвестиции, представени от над 10 ЗП и/или групи/организации на производители – с 20%;

– За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – с 10%;

– За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка „Биологично земеделие” или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 -2013 г. – 15%.

Максималното комбинирано подпомагане за един проект на индивидуален бенефициент е не повече от 70% от общия размер на допустимите разходи.

Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции е не повече от 90% от общия размер на допустимите разходи.

VII. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест

 1. Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и медицински култури“:

 • Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в чувствителни сектори – 10 точки;

 • Над 85 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в чувствителни сектори – 15 точки.

 1. Подпомагане на биологичното производство:

 • Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти и/или продуктите са в преход към биологично производство – 10 точки;

 • Над 85 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти и/или продуктите са в преход към биологично производство – 15 точки.

 1. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост

  1. Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства: до 2 работни места включително – 5 точки; над 2 до 5 работни места включително – 8 точки; над 5 работни места – 10 точки.

  2. Проекти представени от кандидати, които извършват земеделска дейност от най–малко три години към момента на кандидатстване – 5 точки

 2. Подпомагане на проекти, представени от уязвими групи

  1. Проекти на земеделски производители от малцинствени групи или земеделски производители, които са наели или ще наемат представител/и на малцинствени групи – 5 точки

  2. Проекти на земеделски производители, представители на други уязвими групи – 5 точки

 3. Проекти на земеделски производители младежи от 18 до 40 г. и/или жени земеделски производители – 5 точки

 4. Ангажиране на местни партньори и общноствключва широк кръг местни партньори за съвместно решаване на проблеми на развитието на местно ниво или местни доставчици на стоки и/или услуги с изключение на консултантски услуги – 10 точки

 5. Подпомагане на проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата 

  1. Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата: от 5 % до 10 % включително – 4 точки; над 10 % – 5 точки.

  2. Степен на иновативноствъвеждане на нови форми на използване на местните ресурси, разработване на нови продукти, нови методи и нови начини на организиране и предоставяне на нови отговори на проблеми и слаби страни на селския район – до 8 точки.

 6. Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стандартите на ЕС – определен % от допустимите инвестиционни разходи са свързани с опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС:

 • над 30 % – 4 точки; над 50 % – 5 точки; над 85 % – 7 точки.

 1. Качество на проекта

  1. Ясна връзка между целите на проекта и предложените дейности и общата цел, поне един приоритет и специфична цел на СВОМР – изпълнението на заложените дейности и постигането на заложените цели по проекта води до постигане на общата цел на СВОМР, включително поне един от приоритетите и поне една специфична цел – до 5 точки.

  2. Дейностите по проекта са свързани и устойчиви – дейностите са обвързани и осигуряват основни екологични, социални и икономически услуги за всички членове на общността, без да отнемат възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени нужди, т.е сегашните действия да нямат отрицателни последици в бъдеще – 5 точки.

  3. Ясно описание на дейностите в съответствие с целите на проекта – дейностите са описани ясно, логически последователни са и ще доведат до постигане на целите на проекта – до 5 т.

Максимален брой точки – 100.

VIII. Лица за контакт и място за достъп до подробна информация

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ Раковски: mig.rakovski@gmail.com. Условията за кандидатстване, както и пакетът документи за кандидатстване по настоящата процедура са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg; www.mig-rakovski.eu

Лица за контакт:

Мария Гиева – Изпълнителен директор

Телефон: 0882/949034

Веселина Канева – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 0895/283775

IX.Начин на подаване на проектни предложения

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.